คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ

คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ 191015191124 สามารถสแกน QR CODE และเปิดเพื่อค้นหาข้อมูลได้เลย 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 15 จังหวัดภาคกลาง ชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี รวมถึงเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน ให้ดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 2559 นนทบุรี   0 ให้คะแนน ระดับ 1…

อ่านเพิ่ม

วิวัฒนาการ Big data

Big Data คืออะไร Big Data คือ ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในหน่วยงานของคุณทุกรูปแบบ ไม่ว่าแหล่งที่มาจะมาจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกก็ตาม ทั้งนี้แบ่งออกเป็นข้อมูลออกเป็น ข้อมูล 3 รูปแบบคือ ข้อมูลเชิงโครงสร้าง (structured data) คือตารางข้อมูลที่มีการจัดเรียงอย่างมีรูปแบบชัดเจนและเป็นระเบียบ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้เลย เช่น ข้อมูลที่เก็บไว้ในโปรแกรม spreadsheet อย่าง…

อ่านเพิ่ม

คู่มือสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

CLICK เลย !!…PDF คู่มือสาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม