คู่มือ : ครอบครัว(2559)

 

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

                   Gender Responsive Budgeting Guidelines

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

 3,765 total views,  3 views today

0
5/5 (1)

ให้คะแนน

1 2 3 4 5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.