คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

    ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ >>>  คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ-KTB-Online-ปี-2561 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

โรงเรียนครอบครัว

โรงเรียนครอบครัว   ความหลากหลายของปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหารการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่เหมาะสม ผู้สูงอายุหรือเด็กถูกถอดทิ้ง ปัญคาความยากจนหนี้สิ้น ครอบครัวขาดความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิต และไม่เท่าทันต่อปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกครอบครัว ในแต่ละช่วงวัย ให้มีความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) เพื่อให้ครอบครัวตระหนักและให้ความสำคัญกับครอบครัว ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามช่วงวัย ที่เน้นการสื่อสาร…

อ่านเพิ่ม