อยากทำโครงการใหม่ แต่..คาดว่าจะไม่ได้รับโครงการสนับสนุน แผนภาคช่วยท่านได้!!

  เมื่อแผนงานโครงการของท่านประสงค์ที่จะดำเนินการและได้มีการจัดของบประมาณในช่องทางงบประมาณ ตามภารกิจของหน่วยงาน แล้วท่านคิดว่าช่องทางดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แผนพัฒนาภาคและแผนปฏิบัติการภาคจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้แผนงาน โครงการของท่านได้ ทั้งนี้แผนงานโครงการที่จะจัดทำแผนพัฒนาภาคและแผนปฏิบัติการภาคจะต้องเป็น โครงการตามภารกิจ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา พื้นที่เป้าหมาย และห่วงโซ่คุณค่าตามแผนภาค โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 6 ภาคที่เกี่ยวข้องกับ พม. ายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสารที่แนบมา  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ…

อ่านเพิ่ม

เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2564

    ในการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ จำเป็นต้องกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนงาน ให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ 2.แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ…

อ่านเพิ่ม