พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”

  พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”       0 5/5 (1) ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย

เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย คู่มือเล่มที่ 5  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สิ่งหรือปัจจัยภายนอกครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น (อาทิเช่น กลุ่มเพื่อน และสื่อประเภทต่างๆ) ซึ่งอาจกดดัน หรือส่งเสริมให้บุตรหลานวัยรุ่นมีค่านิยมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดวินัยการเงิน เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหล้า บุหรี่  ยาเสพติด หรือมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร …

อ่านเพิ่ม

กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับแฟนความสัมพันธ์แบบคู่รักไปเที่ยวสองต่อสองเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

เล่มที่ 4 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับแฟนความสัมพันธ์แบบคู่รัก ไปเที่ยวสองต่อสองเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เล่มที่ 4 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับแฟนความสัมพันธ์แบบคู่รัก คู่มือเล่มที่ 4  มีเนื้อหาสาระ ข้อมูลและกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันบุตรหลานจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ซึ่งกิจกรรมในเล่มนี้ จะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครองสามารถเริ่มต้นพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทางเพศกับบุตรหลานวัยรุ่นได้ง่ายและสะดวกใจมากขึ้น 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับเหล้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ยาเสพติดบุหรี่

เล่มที่ 3 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับเหล้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ยาเสพติดบุหรี่ เล่มที่ 3 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับเหล้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ยาเสพติดบุหรี่ คู่มือเล่มที่ 3   มีเนื้อหาสาระ ข้อมูลและกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันบุตรหลานจากเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดประเภทต่างๆ   และยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง สามารถตั้งกฎของครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดของบุตรหลานวัยรุ่น และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ 0 ให้คะแนน ระดับ 1…

อ่านเพิ่ม

สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2561

สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2561 แผ่นพับสถานการณ์ไทย61 ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยจากโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของประชากรที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม