คู่มือกระบวนการดำเนินงานให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และแนวคิดการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วย One Home โดยใช้ประโยชน์หน่วยงานสนับสนุนร่วมกัน (Shared Services)

You are here:
Go to Top