คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ

คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ 191015191124 สามารถสแกน QR CODE และเปิดเพื่อค้นหาข้อมูลได้เลย 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 15 จังหวัดภาคกลาง ชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี รวมถึงเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน ให้ดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 2559 นนทบุรี   0 ให้คะแนน ระดับ 1…

อ่านเพิ่ม