คู่มือ : สตรี(2559)สิทธิด้านความรุนแรง

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 15 จังหวัดภาคกลาง
ชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
รวมถึงเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน ให้ดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ

คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 2559 นนทบุรี

 

0

ให้คะแนน

1 2 3 4 5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.