บทความ : สตรี(2563)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานที่ปรับใหม่ 12 ข้อ และให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2642 7743
E-Mail : paa.dwf@dwf.go.th

 80 total views,  5 views today

0

ให้คะแนน

1 2 3 4 5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.