สิทธิด้านเงินอุดหนุน

เอกสาร “คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563” นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิ
สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรอืองค์กรเอกชน ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หวังว่า
เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ตอหน่วยงานที่สนใจจัดกิจกรรมดังกล่าว อันจะส่งผลให้สังคมไทยในภาพรวมมีความเทา เทียมระหว่างเพศต่อไป

 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือ

 154 total views,  5 views today

0

ให้คะแนน

1 2 3 4 5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.