ebook : ครอบครัว(2561)

สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2561

สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2561 แผ่นพับสถานการณ์ไทย61 ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยจากโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของประชากรที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

โรงเรียนครอบครัว

โรงเรียนครอบครัว   ความหลากหลายของปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหารการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่เหมาะสม ผู้สูงอายุหรือเด็กถูกถอดทิ้ง ปัญคาความยากจนหนี้สิ้น ครอบครัวขาดความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิต และไม่เท่าทันต่อปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกครอบครัว ในแต่ละช่วงวัย ให้มีความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) เพื่อให้ครอบครัวตระหนักและให้ความสำคัญกับครอบครัว ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามช่วงวัย ที่เน้นการสื่อสาร…

อ่านเพิ่ม

รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ประจำปี 2561

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทยและเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาความเข้มแข็งของครอบครัวไทยใน 5 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ด้านการพึ่งตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้) ด้านทุนทางสังคม ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล…

อ่านเพิ่ม

ผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561

    ผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561     กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทยและเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาความเข้มแข็งของครอบครัวไทยใน 5 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว…

อ่านเพิ่ม