ebook : ครอบครัว(2562)

พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”

  พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”       0 5/5 (1) ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติฯ ฉบับเต็มได้ที่ link ด้านล่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ค. 62)

ในวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้นำคณะบุคลากร สค. เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี…

อ่านเพิ่ม