เกี่ยวกับKM(แผนการดำเนินการ)

km กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว กำหนดจัดประชุมศึกษาดูงาน KM ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์ เเละบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด 0 ให้คะแนน…

อ่านเพิ่ม