คู่มือ : ครอบครัว(2560)

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว สำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2560     0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม