คู่มือ : บริหารจัดการ(2562)

แนวทางการรับบริจาค

แนวทางการรับบริจาค เงินหรือสิ่งของบริจาค เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาคของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามแนวทางการรับบริจาค ที่แนบไว้พร้อมนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-306-8905 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ

คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ 191015191124 สามารถสแกน QR CODE และเปิดเพื่อค้นหาข้อมูลได้เลย 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว เล่มนี้… 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2564

    ในการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ จำเป็นต้องกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนงาน ให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ 2.แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ…

อ่านเพิ่ม

คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

    ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ >>>  คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ-KTB-Online-ปี-2561 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม