แนวทางการรับบริจาค

แนวทางการรับบริจาค เงินหรือสิ่งของบริจาค เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาคของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามแนวทางการรับบริจาค ที่แนบไว้พร้อมนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-306-8905 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย

เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย คู่มือเล่มที่ 5  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สิ่งหรือปัจจัยภายนอกครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น (อาทิเช่น กลุ่มเพื่อน และสื่อประเภทต่างๆ) ซึ่งอาจกดดัน หรือส่งเสริมให้บุตรหลานวัยรุ่นมีค่านิยมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดวินัยการเงิน เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหล้า บุหรี่  ยาเสพติด หรือมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร …

อ่านเพิ่ม

เพศทางเลือก (LGBT)

“เพศทางเลือก” คืออะไร เพศทางเลือก คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคน ส่วนใหญ่ในสังคม สามารถจำแนกได้ดังนี้   กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศ คนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกัน เช่น ร่างกายเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่จิตใจรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศ คนเราแต่ละคนสามารถมีความรู้สึกรัก รู้สึกดึงดูด หรือมีอารมณ์ทางเพศต่อกัน ในลักษณะที่หลากหลายได้ มีทั้งรักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน รักทั้งสองเพศ หรือไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเพศใดเลยก็ได้…

อ่านเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว สำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2560     0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

อ่านเพิ่ม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ค. 62)

ในวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้นำคณะบุคลากร สค. เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี…

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมกลุ่ม : ระดมความคิดเห็น กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ศพค.กลุ่มสตรี กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ดย. ศพค. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1. กองทำงานอะไร 1.  ขับเคลื่อนกลไกระบบงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีตาม พรบ. ปี 2539 2. คุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกแสวงหาจากการค้าประเวณี 3.…

อ่านเพิ่ม