บันทึกเรื่องเล่า!!!

สถานการณ์การถูกเล็อกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการถูกละเมิด สิทธิต่าง ๆ ในกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งในอัตลักษณ์ ทางเพศ (Gender Identity) และเพศวิถี (Sexual Orientation) เช่น เลสเบียน (Lesbian) เกย์ (Gay) ไบเช็กชวล (Bi-sexual) บุคคลข้ามเพศ (Transgender)…

อ่านเพิ่ม
0