สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2561

สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2561 แผ่นพับสถานการณ์ไทย61 ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยจากโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของประชากรที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว  118 total views,  7 views today 0 ให้คะแนน ระดับ 1 2 3 4 5

 118 total views,  7 views today

อ่านเพิ่ม

โรงเรียนครอบครัว

โรงเรียนครอบครัว   ความหลากหลายของปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหารการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่เหมาะสม ผู้สูงอายุหรือเด็กถูกถอดทิ้ง ปัญคาความยากจนหนี้สิ้น ครอบครัวขาดความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิต และไม่เท่าทันต่อปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกครอบครัว ในแต่ละช่วงวัย ให้มีความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) เพื่อให้ครอบครัวตระหนักและให้ความสำคัญกับครอบครัว ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามช่วงวัย ที่เน้นการสื่อสาร…

 141 total views,  10 views today

อ่านเพิ่ม

รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ประจำปี 2561

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทยและเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาความเข้มแข็งของครอบครัวไทยใน 5 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ด้านการพึ่งตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้) ด้านทุนทางสังคม ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล…

 153 total views,  10 views today

อ่านเพิ่ม

ผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561

    ผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561     กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทยและเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาความเข้มแข็งของครอบครัวไทยใน 5 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว…

 117 total views,  6 views today

อ่านเพิ่ม

พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”

  พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”        142 total views,  3 views today 0

 142 total views,  3 views today

อ่านเพิ่ม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติฯ ฉบับเต็มได้ที่ link ด้านล่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  145 total views,  4 views today 0

 145 total views,  4 views today

อ่านเพิ่ม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ค. 62)

ในวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้นำคณะบุคลากร สค. เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี…

 180 total views,  9 views today

อ่านเพิ่ม

 66 total views,  3 views today

0