บันทึกข้อตกลง เรื่อง แนวทางความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

บันทึกข้อตกลง เรื่อง แนวทางความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม

บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม

mou316

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว

317

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การคุ้มครองสิทธิและการให้คำปรึกษาด้านกาน จิต สังคม คติความรุนแรงในครอบครัวของศาลจังหวัดตลิ่งชัน”

mou318

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

mou319

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล

mou3110

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล

mou3111

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “การฌาปนกิจสงเคราะห์” และหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การยุติความรุนแรงในครอบครัว”

mou3112

บันทึกความเข้าใจการช่วยเหลือหญิงไทยในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

mou3113

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

mou3114

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

mou3115

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัว

mou3116

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

mou3117

ประกาศเจตนารมณ์การเสริมพลังบทบาทหญิงและชายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ

mou3118

ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

 75 total views,  3 views today

0