ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่สองในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่สองในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) 

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.)

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.)

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด

บันทึกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ที่ 2/2560 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวกรุงเทพมหานคร

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ที่ 2/2560 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวกรุงเทพมหานคร 

โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ (กยค.)

mou327

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

mou328

ทำเนียบการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

10

ศพค. ภาคกลาง

11

ศพค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12

ศพค. ภาคใต้

13

ศพค. ภาคเหนือ

 84 total views,  3 views today

0