ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 180/2561 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 180/2561 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ที่ 1/2561 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ที่ 1/2561 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 668/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 668/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

mou337

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 ก.ค. 44 กลไก CGEO GFP ระดับกรม

mou338

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 มี.ค. 58 CGEO ระดับกระทรวง

mou339

คำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 447/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้

 102 total views,  3 views today

0