คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 812/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.)

คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 812/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.) 

คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด

คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด

 75 total views,  6 views today

0