พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (Beijing Declaration and Platform for Action)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) : เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)

แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN regional plan of action on the elimination of violence against women (ASEAN RPA on EVAW) (THA)

แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ((ENG)

ผลการดำเนินงาน

แผนที่นำทาง SDG 5 (2560)

รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 4 – 5 (THA)

รายงานประเทศไทยในการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 6 – 7 (ฉบับรวม) (2546 – 2553) (THA)

Thailand’s Sixth and Seventh periodic reports to CEDAW Committee (ENG)

Thailand’s follow-up report on its implementation of the recommendations contained in paragraphs 23 (b) and (e) and 43 (c) and (d) of the concluding observations (CEDAW/C/THA/CO/6-7)

National BDPA 25 Report (ENG)

 114 total views,  3 views today

0