คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน

1.4.1

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ

1.4.2

คู่มือ สิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานของครอบครัว

1.4.3

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

1.4.4

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำมาตรฐานศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

1.4.5

คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.4.6

คู่มือการใช้งานระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

1.4.7

คู่มือปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา กองส่่งเสริมสถาบันครอบครัว ปี 2563

1.4.8

คู่มือมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ฉบับปรับปรุง ปี 2562

1.4.9

กระบวนการจัดทำมาตรฐานด้านสตรีและครอบครัว

1.4.10

คู่มือการปฏิบัติงานการฌาปณกิจสงเคราะห์
ตามพระราชบัญญัติการฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

p1411

คู่มือการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ

p1412

คู่มือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

p1413

คู่มือการวิเคราะห์มิติหญิงชาย

p1414

คู่มือการสร้างและพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยทางสังคมโดยชุมชน
กรณีชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนแรงงานเขตอุตสาหกรรม

p1415

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการบริหารงานบุคคล

p1416

คู่มือวิทยากรท้องถิ่น

p1417

คู่มือการทำงานกับสตรีมุสลิม

p1418

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

p1419

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดและข้อมูลสถานการณ์สตรีไทย2548

p1420

คู่มือการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2563)

ปักด้วยใจ…ปักแส่ว

p1422

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร

p1423

คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าและเสริมพลังศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (สรุป)

p1424

คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าและเสริมพลังศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

p1425

คู่มือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

p1426

กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

p1427

คู่มือกระบวนการดำเนินงานให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และแนวคิดการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วย ONE HOME โดยใช้ประโยชน์หน่วยงานสนับสนุนร่วมกัน (SHARED SERVICES)

p1428

คู่มือการสร้างแนวทางการพัฒนาโดยใช้กระบวนการฝึกอาชีพผ่านการขับเคลื่อนของโรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัว ต.เหมืองหม้อ จ.แพร่

p1429

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ ฉบับประชาชน

p1430

คู่มือการตรวจสอบยานพาหนะ (รถราชการ)

p1431

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

p1432

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

p1433

คู่มือกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

p1434

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Integrity and Transparency Assessment (ฉบับปรับปรุง)

p1435

คู่มือกระบวนงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

p1436

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำของบประมาณ

p1437

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานวิจัย

p1438

คู่มือการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG)

p1439

คู่มือแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan)

p1440

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบการรับบริจาค

p1441

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระบบสารบรรณ

p1442

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การบริหารจัดการพัสดุ

p1443

คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ

p1444

คู่มือเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย

p1445

ชุดฝึกอบรมโรงเรียนครอบครัวในชุมชน ชุดที่ 1 เตรียมพร้อมการมีครอบครัว (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563)

p1446

ชุดฝึกอบรมโรงเรียนครอบครัวในชุมชน ชุดที่ 2 เตรียมพร้อมพ่อแม่มือใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563)

p1447

ชุดฝึกอบรมโรงเรียนครอบครัวในชุมชน ชุดที่ 3 ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563)

p1448

ชุดฝึกอบรมโรงเรียนครอบครัวในชุมชน ชุดที่ 4 เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563)

p1449

หลักสูตรโรงเรียนครอบครัวสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านครอบครัว – การมีความพร้อมก่อนมีครอบครัว

p1450

หลักสูตรโรงเรียนครอบครัวสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านครอบครัว – การเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่

p1451

หลักสูตรโรงเรียนครอบครัวสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านครอบครัว
– การเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่

p1452

คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

p1453

คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2563

p1454

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

p1455

คู่มือการปฏิบัติงาน – การบริหารอาคารสถานที่

p1456

คู่มือกระบวนการรักษาความปลอดภัย

 123 total views,  3 views today

0