แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

1.2.1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2580

1.2.2

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
(สรุปสาระสำคัญ)

1.2.3

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (สรุปสาระสำคัญ)

1.2.4

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

1.2.7

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

1.2.10

(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570

1.2.9

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561-2564

1.2.8

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

1.2.6

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ.2563-2565)

1.2.5

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2560 – 2564

Screenshot - 29_1_2021 , 14_25_59

แผนปฏิบัติการ พม. ปี พ.ศ.2564

 57 total views,  3 views today

0