แผนปฏิบัติการและมาตรการที่ สค. กํากับดูแล

แผนปฏิบัติการด้านสตรี

1.1.2

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

1610085471163

แผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2563 – 2565

1610085382335

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564

1.1.14

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

1.1.13

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) (THA ENG)

1610085528429

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว

1.1.1

แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 – 2565

p1120

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564

p1121

แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564

p1122

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547-2556

แผนปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.1.3

ยุทธศาสตร์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560 – 2579) 20 ปี

1.1.5

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.1.18

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563 – 2565

1.1.4

ยุทธศาสตร์ สค. (60 – 64) 5 ปี

1.1.15

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 – 2564

1.1.6

แผนปฏิบัติราชการรายปี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2564

1.1.16

แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

1610085183587

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563

1610085228428

แผนปฏิบัติการ สค. (Action Plan) พ.ศ. 2561

1610085303725

แผนปฏิบัติการ สค. (Action Plan) พ.ศ. 2560

1.1.17

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan – BCP)

1.1.19

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 51 total views,  3 views today

0