รายงานการศึกษาการใช้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว : ต่อยอดฐานเดิมและเสริมสร้างฐานใหม่

เอกสารบทคัดย่อผลงานที่ได้รับรางวัล ประกอบการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563

ต้นทุนการผลิตผู้รับการฝึกในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

เด็กที่ไม่มีใครต้องการกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม

รวบรวมงานวิจัยด้านสตรีและครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2561

พลังครอบครัว : อิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว

ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ (ปีงบประมาณ 2559)

เส้นทางสายน้ำนมแม่ : ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่ เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน (The way of breast milk:
struggle experience of working modern mom for lactation)

การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

รายงาน ครอบครัว 58

สรุปผลการสัมมนาการจัดทำข้อมูลจำแนกเพศภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์”การพัฒนากลไกในการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ”

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

รายงานการวิจัย โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว

“ขับเคลื่อนเครือข่ายสตรีสู่เวทีการพัฒนาสังคม”

“ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรง ศพค.” โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เกี่ยวกับโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

บทสรุปผู้บริหาร/บทคัดย่อ ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2552

การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย ปี 2552

การวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัวไทย

รายงานผลการสำรวจการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว ประจำปี 2551

การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2

การดำเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ

ทัศนคติและบทบาทของทีมสหวิชาชีพต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

สรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยการสัมมนาวิชาการระดับชาติผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1 “เรื่องจริงหญิงชาย”

รายงานโครงการสำรวจสภาพครอบครัวตามตัวชี้วัดสถาบัน

การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าผู้หญิใงและเด็ก

โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก

บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี

Gender and Ageing in Thailand: A Situation Analysis of Older Women and Men

 96 total views,  3 views today

0