เรียนฟรี มีงานทำ

รูปแบบการค้าประเวณีของไทย

แนวคิดการค้าประเวณีของแต่ละประเทศ

ตารางเปรียบเทียบการค้าประเวณีสถานการณ์โลก

งานวิจัยการค้าประเวณีแอบแฝงในธุรกิจนวดพริตตี้สปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานวิจัยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานวิจัยการขายบริการทางเพศของวัยรุ่นไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ต

บทความกฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีฉบับใหม่ในเยอรมนี

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ

วารสารบทความ ก.ค.อ. “กฎหมายจัดระเบียบการค้าประเวณี : มองเยอรมนี แล้วย้อนมาไทย”

การพัฒนาขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ปีงบประมาณ 2564

หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 2539

หลักสูตรการฝึกอาชีพ 8 ศูนย์

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ของ สค.

รายงานผลการติดตามและตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

พม. Poll ผลสำรวจความคิดเห็นโครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม “ความรุนแรงในสังคมไทยลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”

พม. Poll ผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0”

โครงการวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุไทย

รายงานผลการติดตามและตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

แนะนำศูนย์ฯ 8 แห่ง

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วีดีทัศน์นำเสนอภารกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ เชียงราย

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี

การเห็นคุณค่าในตนเอง

เรื่องราวการเดินทางของ (เส้น) ผม กับนักออกแบบทรงผม

โครงการพัฒนาหลักสูตรการสร้างอาชีพกลุ่มสตรีและครอบครัว เพื่อฟื้นฟูยกระดับอาชีพหลังวิกฤต

เรื่องเล่าจากชุมชน – กลุ่มสตรีสร้างรายได้บ้านชากเล็ก จ.ระยอง

หัวใจในลายผ้า ของ “สาย แก้วกันทา” เจ้าของแบรนด์ “สายเงิน ผ้าไหมทอมือ” จ.น่าน

 96 total views,  6 views today

0