กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แผนผังการยื่นข้อร้องเรียนตาม พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ผลงานที่ได้รับรางวัล การประกวดผลงานวิจัยด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563

เด็กผู้หญิง (2552)

สตรีกับการศึกษา(2552)

ความรุนแรงต่อสตรี (2552)

ผู้หญิงกับความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (2552)

สตรีกับเศรษฐกิจ (2552)

ผู้หญิงในการตัดสินใจทางการเมือง (2552)

สิทธิมนุษยชนสตรี (2552)

กลไกลทางสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (2552)

ผู้หญิงกับความยากจน (2550)

สตรีกับการศึกษา (2550)

สตรีกับสุขภาพ (2550)

ความรุนแรงต่อสตรี (2550)

ผู้หญิงกับความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (2550)

สตรีกับเศรษฐกิจ (2550)

ผู้หญิงในการตัดสินใจทางการเมือง (2550)

กลไกทางสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (2550)

สตรีกับสื่อมวลชน (2550)

สิทธิมนุษยชนสตรี (2550)

สตรีกับสิ่งแวดล้อม (2550)

เด็กผู้หญิง (2550)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ก้าวไปสู่สังคมเสมอภาคกับพลังงานสร้างสรรค์ฯ

พัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ป้องกันภัยการล่วงละเมิดทางเพศ

ก้าวไปสู่สังคมเสมอภาคกับพลังสร้างสรรค์หญิงชาย

ปฏิญญาสตรีไทย

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับหญิงไทยก่อนตัดสินใจเดินทางไป ตปท.

ทำไมสตรีต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง

ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม

บทเรียนที่ดี การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ

มิติหญิงชายกับการพัฒนา

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย

เหลียวหลัง 10 สตรีไทย แลหน้าและความท้าทายที่รออยู่

ลูกผู้ชายตัวจริงในบ้าน

8 มีนาวันสตรีสากล

ความเสมอภาค คือ ความสุข Gender in Family

ระวังล่วงละเมิดทางเพศภัยร้ายใกล้ตัว

สิทธิสตรีกับเสียงของนักการเมืองในประเทศไทย

รักท้องถิ่นรักประชาธิปไตยสนับสนุนสตรีไทย เข้าสู่การเมือง

Women’s Right to a Political Voice in Thailand

ผู้หญิงกับการเมือง ทำไมต้องส่งเสริม

บทบาทสตรีกับพื้นที่การเมือง

สิทธิการเจริญพันธ์

หลักสูตรสิทธิการเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

วิดีทัศน์การ์ตูน ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกช่วงวัย

ภาพยนตร์สั้น เรื่องการคุกตามทางเพศในการทำงาน

ภาพยนตร์สั้น เรื่องการคุกตามทางเพศในการทำงาน

ภาพยนตร์สั้น การขจัดอคติทางเพศในกระบวนการศึกษา 1

ภาพยนตร์สั้น การขจัดอคติทางเพศในกระบวนการศึกษา 2

ภาพยนตร์สั้น การขจัดอคติทางเพศในกระบวนการศึกษา 3

Claymation การขจัดอคติทางเพศในกระบวนการศึกษา 1

Claymation การขจัดอคติทางเพศในกระบวนการศึกษา 2

ภาพยนตร์สั้น การขจัดอคติทางเพศในกระบวนการศึกษา 3

ต้นแบบบันดาลใจ

ภาพรวมต้นแบบแรงบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

Adecco องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบต. เหมืองหม้อ อปท. ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คุณพ่อเลี้ยงลูก ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แตกต่าง=ไม่ต่าง การเลือกปฏิบัติโดยเหตุแห่งเพศ

 162 total views,  15 views today

0