คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

    คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ                    Gender Responsive Budgeting Guidelines กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive…

 80 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว สำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2560      120 total views,  3 views today 0

 120 total views,  3 views today

อ่านเพิ่ม

คู่มือสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

CLICK เลย !!…PDF คู่มือสาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  198 total views,  8 views today 0

 198 total views,  8 views today

อ่านเพิ่ม

อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย

เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย คู่มือเล่มที่ 5  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สิ่งหรือปัจจัยภายนอกครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น (อาทิเช่น กลุ่มเพื่อน และสื่อประเภทต่างๆ) ซึ่งอาจกดดัน หรือส่งเสริมให้บุตรหลานวัยรุ่นมีค่านิยมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดวินัยการเงิน เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหล้า บุหรี่  ยาเสพติด หรือมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร …

 227 total views,  11 views today

อ่านเพิ่ม

กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับแฟนความสัมพันธ์แบบคู่รักไปเที่ยวสองต่อสองเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

เล่มที่ 4 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับแฟนความสัมพันธ์แบบคู่รัก ไปเที่ยวสองต่อสองเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เล่มที่ 4 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับแฟนความสัมพันธ์แบบคู่รัก คู่มือเล่มที่ 4  มีเนื้อหาสาระ ข้อมูลและกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันบุตรหลานจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ซึ่งกิจกรรมในเล่มนี้ จะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครองสามารถเริ่มต้นพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทางเพศกับบุตรหลานวัยรุ่นได้ง่ายและสะดวกใจมากขึ้น  194 total views,  8 views today 0

 194 total views,  8 views today

อ่านเพิ่ม

กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับเหล้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ยาเสพติดบุหรี่

เล่มที่ 3 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับเหล้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ยาเสพติดบุหรี่ เล่มที่ 3 กฎของครอบครัวที่เกี่ยวกับเหล้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ยาเสพติดบุหรี่ คู่มือเล่มที่ 3   มีเนื้อหาสาระ ข้อมูลและกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันบุตรหลานจากเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดประเภทต่างๆ   และยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง สามารถตั้งกฎของครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดของบุตรหลานวัยรุ่น และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ  200 total views,  8 views today…

 200 total views,  8 views today

อ่านเพิ่ม

ช่วยให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญของครอบครัว

คู่มือเล่มที่ 2 ช่วยให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญของครอบครัว ขอต้อนรับเข้าสู่คู่มือเล่มที่สองของโครงการครอบครัวสำ คัญ คู่มือนี้ช่วยให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญของครอบครัว ซึ่งจะช่วยครอบครัวป้องกันไม่ให้ลูกหลานวัยรุ่นดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ รวมถึงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ที่อาจนำ ไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาบ้า กัญชา นอกจากนี้ยังออกแบบเพื่อป้องกันวัยรุ่นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนื้อหาในคู่มือเล่มที่สองจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง…

 189 total views,  7 views today

อ่านเพิ่ม

ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

  คู่มือเล่ม 1 ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ ขอต้อนรับเข้าสู่คู่มือเล่มที่หนึ่ง ของโครงการครอบครัวสำคัญคู่มือนี้จัดทำ เพื่อช่วยครอบครัวป้องกันไม่ให้ลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ รวมถึงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ที่สามารถนำ ไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาบ้า กัญชา นอกจากนี้ ยังออกแบบเพื่อป้องกันวัยรุ่นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื้อหาในคู่มือเล่มที่หนึ่งเป็นข้อมูลแนะนำ โครงการ…

 177 total views,  6 views today

อ่านเพิ่ม

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  76 total views,  5 views today 0

 76 total views,  5 views today

อ่านเพิ่ม

การจัดองค์ความรู้นำสู่การประกอบอาชีพการมีงานทำ มีรายได้ เรื่อง ปักด้วยใจ…ปักแส่ว

กลุ่มสตรีที่ได้รับความรู้จากบรรพบุรุษจึงเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพัฒนาการปักแส่วมาเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ทำให้เสื้อปักแส่วและผืนผ้าปักแส่วได้รับความนิยมในหน่วยงานราชการรวมถึงประชาชนทั่วไป  414 total views,  7 views today 0

 414 total views,  7 views today

อ่านเพิ่ม

 114 total views,  3 views today

0