แนวทางการรับบริจาค

แนวทางการรับบริจาค เงินหรือสิ่งของบริจาค เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาคของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามแนวทางการรับบริจาค ที่แนบไว้พร้อมนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-306-8905 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่    434 total views,  22 views today 0

 434 total views,  22 views today

อ่านเพิ่ม

คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ

คู่มือการตรวจใบสำคัญด้านการเงินและพัสดุ 191015191124 สามารถสแกน QR CODE และเปิดเพื่อค้นหาข้อมูลได้เลย  214 total views,  5 views today 0

 214 total views,  5 views today

อ่านเพิ่ม

กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว เล่มนี้…  237 total views,  5 views today 0

 237 total views,  5 views today

อ่านเพิ่ม

ข้อควรรู้..ก่อนจัดทำคำของบลงทุน

หากท่านประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้อง…  87 total views,  5 views today 1+

 87 total views,  5 views today

อ่านเพิ่ม

เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2564

    ในการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ จำเป็นต้องกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนงาน ให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ 2.แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ…

 47 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม

คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

    ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ >>>  คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ-KTB-Online-ปี-2561  47 total views,  1 views today 0

 47 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม

คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2563

  คู่มือการปฏิบัตืงานจัดซื้อจัดจ้างของ สค. ได้ัจัดทำวิธีและกระบวนการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง  189 total views,  2 views today 0

 189 total views,  2 views today

อ่านเพิ่ม

คู่มือการใช้งานผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

      สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้  ที่นี่ คลิปเพื่อดูคู่มือเว็บไซต์  179 total views,  2 views today 0

 179 total views,  2 views today

อ่านเพิ่ม

คู่มือขั้นตอนการรับ – ส่งหนังสืองานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้  ที่นี่    https://drive.google.com/file/d/1miv86Y02SxAZjOQxbw1Oyn6Kw5an_1Xj/view?usp=sharing  178 total views,  1 views today 0

 178 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม

แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า

แนวทางนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง  173 total views,  1 views today 0

 173 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม

แนวทางการรับบริจาค

แนวทางการรับบริจาค เงินหรือสิ่งของบริจาค เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาคของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามแนวทางการรับบริจาค ที่แนบไว้พร้อมนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-306-8905 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่    435 total views,  23 views today 0

 435 total views,  23 views today

อ่านเพิ่ม

คู่มือกระบวนการจัดประชุมสมัชชาสตรี

การจัดสมัชชาสตรีเเป็นการปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมและประสานงานสตรี ซึ่งกระบวนการจัดสมัชชาสตรีถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้การจัดสมัชชาสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำเสนอสมัชชาสตรีผลักดันเป็นนโยบายต่อไป คู่มือกระบวนการจัดสมัชชาสตรีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็แนวทางเบื้องต้นในการศึกษาของผู้จัดประชุมสมัชชาสตรีและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดประชุมสมัชชาสตรี ให้กับบุคลากรกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้ทราบถือหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการต่างๆในการจัดประชุมสมัชชาสตรีได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการจัดสมัชชาสตรีต่อไป อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่  >>  Infographic อ่านคู่มือ  คลิก >>  คู่มือกระบวนการจัดประชุมสมัชชาสตรี  39 total views,  13 views today 0

 39 total views,  13 views today

Read more

แนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม

  “แนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)” เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม   อ่านคู่มือคลิกที่นี่  80 total views,  23 views today 0

 80 total views,  23 views today

Read more

 132 total views,  3 views today

0