เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 15 จังหวัดภาคกลาง ชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี รวมถึงเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน ให้ดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะเครือข่ายยุติความรุนแรง 2559 นนทบุรี   0 ให้คะแนน ระดับ 1…

อ่านเพิ่ม

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DpO1NmvnQAEfcFdU9wcrY_S-bsDPaSp8   อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and Optional Protocol to the…

อ่านเพิ่ม
0