แนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA 4.0 โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข)

CEDAW - Principle of Substantive Equality (ภาษาไทย) Cr.UN Women Asia and the Pacific

การป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

การสร้างนวัตกรรม (Innovation)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นจริง และใช้ได้จริง

 381 total views,  3 views today

0