ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์: 1300
แฟกซ์: 02 659 6352, 6535

https://1300thailand.m-society.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:  0 2642 5062, 0 2642 5048

 

กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

 120 total views,  12 views today

0