สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ค. 62)

ในวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้นำคณะบุคลากร สค. เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี…

 202 total views,  5 views today

อ่านเพิ่ม