Thai Family Matters : กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ

Thai Family Matters : กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ ผู้เขียนบทความ ครอบครัวเป็นหน่วยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมีโอกาสใกล้ชิดกับลูกหลานมากที่สุด แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาต่างๆ กับเด็กและเยาวชนในครอบครัว เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม และปัญหาความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น ปัจจัยที่ทำให้ “พ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวไทย” ไม่พูด ไม่กล้าที่จะคุย…

 3,376 total views

อ่านเพิ่ม

ช่วยให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญของครอบครัว

คู่มือเล่มที่ 2 ช่วยให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญของครอบครัว ขอต้อนรับเข้าสู่คู่มือเล่มที่สองของโครงการครอบครัวสำ คัญ คู่มือนี้ช่วยให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญของครอบครัว ซึ่งจะช่วยครอบครัวป้องกันไม่ให้ลูกหลานวัยรุ่นดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ รวมถึงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ที่อาจนำ ไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาบ้า กัญชา นอกจากนี้ยังออกแบบเพื่อป้องกันวัยรุ่นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนื้อหาในคู่มือเล่มที่สองจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง…

 5,438 total views

อ่านเพิ่ม

ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

  คู่มือเล่ม 1 ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ ขอต้อนรับเข้าสู่คู่มือเล่มที่หนึ่ง ของโครงการครอบครัวสำคัญคู่มือนี้จัดทำ เพื่อช่วยครอบครัวป้องกันไม่ให้ลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ รวมถึงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ที่สามารถนำ ไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาบ้า กัญชา นอกจากนี้ ยังออกแบบเพื่อป้องกันวัยรุ่นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื้อหาในคู่มือเล่มที่หนึ่งเป็นข้อมูลแนะนำ โครงการ…

 5,288 total views

อ่านเพิ่ม

ครอบครัวไทยยุคดิจิทัล “พ่อแม่” ต้องมีอยู่จริง

ครอบครัวไทยยุคดิจิทัล “พ่อแม่” ต้องมีอยู่จริง     ครอบครัวทุกวันนี้ พ่อ แม่ ลูกต่างมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ช่วงเวลาของครอบครัวก็น้อยลง ข้อเสนอของ 2 หมอ 1 นักจิตวิทยา ที่เป็น 3 เจ้าของเพจเกี่ยวกับเด็กในเวทีเสวนาสาธารณะ (Public Forum)…

 2,342 total views

อ่านเพิ่ม

เพศทางเลือก (LGBT)

“เพศทางเลือก” คืออะไร เพศทางเลือก คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคน ส่วนใหญ่ในสังคม สามารถจำแนกได้ดังนี้   กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศ คนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกัน เช่น ร่างกายเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่จิตใจรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศ คนเราแต่ละคนสามารถมีความรู้สึกรัก รู้สึกดึงดูด หรือมีอารมณ์ทางเพศต่อกัน ในลักษณะที่หลากหลายได้ มีทั้งรักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน รักทั้งสองเพศ หรือไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเพศใดเลยก็ได้…

 121 total views

อ่านเพิ่ม

เพศทางเลือก (LGBT)

“เพศทางเลือก” คืออะไร เพศทางเลือก คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคน ส่วนใหญ่ในสังคม สามารถจำแนกได้ดังนี้   กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศ คนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกัน เช่น ร่างกายเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่จิตใจรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศ คนเราแต่ละคนสามารถมีความรู้สึกรัก รู้สึกดึงดูด หรือมีอารมณ์ทางเพศต่อกัน ในลักษณะที่หลากหลายได้ มีทั้งรักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน รักทั้งสองเพศ หรือไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเพศใดเลยก็ได้…

 532 total views

อ่านเพิ่ม

รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ประจำปี 2561

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทยและเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาความเข้มแข็งของครอบครัวไทยใน 5 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ด้านการพึ่งตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้) ด้านทุนทางสังคม ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล…

 926 total views

อ่านเพิ่ม