แนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม

  “แนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest)” เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแนวทางการตรวจสอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม   อ่านคู่มือคลิกที่นี่  159 total views,…

 159 total views,  11 views today

อ่านเพิ่ม

แนวทางการรับบริจาค

แนวทางการรับบริจาค เงินหรือสิ่งของบริจาค เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาคของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามแนวทางการรับบริจาค ที่แนบไว้พร้อมนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-306-8905 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่    507 total views,  10 views today 0 ให้คะแนน ระดับ 1…

 507 total views,  10 views today

อ่านเพิ่ม

อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย

เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย เล่มที่ 5 อิทธิพลภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวไทย คู่มือเล่มที่ 5  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สิ่งหรือปัจจัยภายนอกครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น (อาทิเช่น กลุ่มเพื่อน และสื่อประเภทต่างๆ) ซึ่งอาจกดดัน หรือส่งเสริมให้บุตรหลานวัยรุ่นมีค่านิยมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดวินัยการเงิน เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหล้า บุหรี่  ยาเสพติด หรือมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร …

 259 total views,  7 views today

อ่านเพิ่ม