สถานการณ์สตรีปี 2563

จำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. จำแนกตามปี/ประเด็นที่ร้อง /เพศ/การรับพิจารณา

รายงานสถานการณ์สตรี 2558

รายงานสถานการณ์สตรี 2554

รายงานสถานการณ์สตรี 2553

รายงานสถานการณ์สตรี 2552

รายงานสถานการณ์สตรี 2551

รายงานสถานการณ์สตรี 2550

รายงานสถานการณ์สตรี 2549

รายงานสถานการณ์สตรี 2548

รายงานผลการสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย (2555)

รายงานข้อมูลและตัวชี้วัดด้านความรุนแรงในผู้หญิงและเด็กหญิง

รายงานการสำรวจข้อมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย

มิติหญิงชาย ความแตกต่างบนความเหมือน

รายงานสถิติจำแนกเพศของประเทศไทย

Report on Gender-based Violence Against women and Girls (VAW/G) indicators

Gender Development similarities and differences

Report on Thailand Gender Disaggregated Statistics

 588 total views,  3 views today

0